Текущи кампании

Кампания за закупуване на видео-ЕЕГ система

За диагностика на българчетата в България.

Повече

видео ЕЕГ система

Подкрепа на AAV проекта

Водещи учени от няколко университета в света и различни научни институции участват в съвместни международни научни изследвания за създаване на генна терапия за АХД.

Повече

видео ЕЕГ система

За асоциация „Алтернираща Хемиплегия в детството“

Асоциация „Алтернираща Хемиплегия в Детството“ е сдружение с нестопанска цел по смисъла чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което осъществява дейност в обществена полза в съответствие с Конституцията на Република България и нейните закони. Основните цели на сдруженито са информираност на обществото относно алтерниращата хемиплегия в детството (АХД) и подкрепа на семействата, засегнати от заболяването.

Повече